Top Ad unit

Πώς θα εξεταστούν οι απόφοιτοι των κολεγίων

Πληροφορίες για την απόκτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας


Εξετάσεις θα κληθούν να δώσουν απόφοιτοι κολεγίων, όπως έχει γράψει το newsbeast.gr, που συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται έως 2 φορές το χρόνο, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΦΕΚ. Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα προκηρύσσεται, το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.

Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται στην Αθήνα, σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, που κοινοποιείται στην Κ.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο είναι απαράδεκτη

Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες σε σύνολο 20 μονάδων βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Διαδικασία συμμετοχής

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ της προκήρυξης της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 γραπτή αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο.

Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του δημοσίου, ύψους 150 ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, εκτός αν η γραπτή δοκιμασία δεν λάβει χώρα για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.

Με βάση τον αριθμό των εμπροθέσμων αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων σε αυτήν με τα γνωστικά αντικείμενα ενός εκάστου.

Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων

Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου και γομολάστιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός και αν έχει ορισθεί ρητά από την Κ.Ε. ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας.

Η επεξεργασία των θεμάτων από τους υποψήφιους γίνεται σε κόλλες αναφοράς που φέρουν τη σφραγίδα του ΥΠΑΙΘ και τη μονογραφή του προέδρου της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, που διανέμονται σε αυτούς από τους επιτηρητές.

Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό του με τη λήξη του ορισμένου χρόνου δοκιμασίας ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 1/3 της συνολικής διάρκειας της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Βαθμολόγηση γραπτών

Όλα τα γραπτά των υποψηφίων παραδίδονται για βαθμολόγηση στο Βαθμολογικό Κέντρο. Η επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου συνεπικουρούμενη από τη γραμματεία ελέγχει τον αριθμό των γραπτών που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων.

Τα γραπτά βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα 01 έως 20. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο ίδιος βαθμολογητής δεν μπορεί να παραλάβει για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση γραπτά εάν προηγουμένως δεν έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου βαθμολογημένα τα γραπτά που τυχόν έχει προηγουμένως παραλάβει για το λόγο αυτό.

Οι βαθμολογητές, για να σημειώσουν στο γραπτό τις ατέλειές του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Η βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει στο γραπτό το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί, τον οποίο και επικυρώνει με την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).

Μετά το τέλος της βαθμολόγησης των γραπτών και από τον δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από τη γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου. Τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

Αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν προβλέπεται, εφόσον όμως η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 6 μονάδες, η επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ζητεί από τους βαθμολογητές να επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα γραπτά.

Επιτυχόντες − Έκδοση αποτελεσμάτων

Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες σε σύνολο 20 μονάδων βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΙΘ εκδίδονται τα αποτελέσματα με την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους από την οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, με χρήση κωδικού υποψηφίου.
Πώς θα εξεταστούν οι απόφοιτοι των κολεγίων Reviewed by anna on 15.4.14 Rating: 5
All Rights Reserved by kamikazi.gr © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by kamikazi.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.